ریاست دانشکده ادبیات

ریاست دانشکده ادبیاترئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی    
           
دکتر مجتبی بیگلری

تلفن:34261545