روشنک موحد

روشنک موحدبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم روشنک موحد دانشجوی رشته باستان شناسی در تاریخ چهارشنبه ۹8/6/13 ساعت 13 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.