رضوان رسولی

رضوان رسولیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم رضوان رسولی دانشجوی رشته آموزش زبان انگلیسی در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 8 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.