راهنمای کار با سیستم گلستان

راهنمای کار با سیستم گلستان


راهنمای کار با سیستم گلستان

 

ردیف عنوان              فایل               
1 راهنمای سیستم گلستان (ویژه اساتید)
2 راهنمای سیستم گلستان (ویژه دانشجویان)
3 راهنمای سیستم گلستان(ویژه کارشناسان گروه)
4 معرفی به استاد - مدیران محترم گروه
5 معرفی به استاد - دانشجویان محترم
6 فارغ التحصیلی - دانشجویان محترم
7 ورود به سیستم گلستان دانشجویان جدیدالورود
8 حذف اضطرای - دانشجویان محترم