راهنما

راهنماردیف

عنوان

فایل ضمیمه

ردیف

عنوان

فایل ضمیمه

1

  حذف اضطری دانشجو

6

  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

2

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه اساتید

7

  راهنمای فارغ تحصیلی

3

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه دانشجویان

8

  راهنمای ورود به سیستم گلستان برای دانشجویان جدیدالورود

4

  راهنمای جامع سیستم گلستان - ویژه کارشناسان گروهای آموزشی

9

  معرفی به استاد دانشجو

5

  راهنمای سامانه همانندجو - ویژه اساتید

10

  معرفی به استاد مدیران گروهای آموزشی