راضیه کرد

راضیه کردبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه کرد دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی در تاریخ  دوشنبه ۹8/10/9 در سالن جلسات شماره 3 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.