راضیه کرد

راضیه کردبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم راضیه کرد دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ سه شنبه ۹8/6/26 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.