نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رئیس دانشکده ادبیات

رئیس دانشکده ادبیات


رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

دکتر مجتبی بیگلری 

تلفن:34265027-083
فکس:34265027-083
                  

 

تحصیلات:

- دیپلم اقتصاد اجتماعی – کرمانشاه

- کارشناسی الهیات – دانشگاه  تهران

- کارشناسی ارشد الهیات(علوم قرآن و حدیث)-دانشگاه تربیت مدرس تهران

- دکتری الهیات (کلام)-تربیت مدرس دانشگاه قم

مسئولیت ها :

     - مدیر کل فرهنگی دانشگاه  

-  معاون اداری مالی

- مدیر گروه الهیات دو دوره  

- مدیر کل آموزشی دانشگاه

- معاون آموزشی دانشکده   

-    رئیس دانشکده    

 - عضویت در شوراها و کمیته های مختلف در دانشگاه و خارج از دانشگاه

- راهنمایی و مشاوره دهها پایان نامه تحصیلات تکمیلی