دومین نشست گفت و گوهای فلسفی

دومین نشست گفت و گوهای فلسفی 

دومین نشست از سلسله نشست های گفت و گوی فلسفی، با عنوان {نگره دو فیلسوف(افلاطون و ارسطو) در نگاره یک نقاش: نسبت فلسفه با آسمان و زمین} به صورت میزگرد دوشنبه پانزده آبان در ساعت ده در سالن سمعی بصری دانشکده ادبیات برگزار شد. اساتید شرکت کننده خانم دکتر فاطمه بختیاری،خانم دکتر سمین اسنفندیاری ،دکتر اسدالله آژیر و دکتر عباسعلی منصوری  با یکدیگر گفت و گو کردند و درحین و انتهای جلسه دانشجویان  و سایر اساتید شرکت کننده نیز در این گفت و گو ها شرکت کردند.
لازم به ذکر است که جلسات مذکور در دوشنبه ها ساعت ده ادامه خواهد یافت.و بدین وسیله از اساتید ودانشحویان همه دانشکده ها جهت شرکت در جلسه های آتی دعوت میشود.