دنیا رزاقی زاده

دنیا رزاقی زادهبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم دنیا رزاقی زاده دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی در تاریخ سه شنبه ۹8/11/15 در سالن جلسات شماره 1 ساعت 8 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.