خدیجه بلبلی

خدیجه بلبلیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه خانم خدیجه بلبلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در تاریخ دوشنبه ۹8/10/9 در سالن جلسات شماره 2 ساعت 10 صبح واقع در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.