حام پورحشمتی

حام پورحشمتیبه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد پور حشمتی دانشجوی رشته  ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 11 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.