حامد حشمتی پور

حامد حشمتی پوربه اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه آقای حامد حشمتی پور دانشجوی رشته ادبیات عرب در تاریخ  دوشنبه ۹8/6/25 ساعت 10 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار خواهد شد.