جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم

جلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترمجلسه هماهنگی و برگزاری امتحانات پایان ترم به ریاست آقای دکتر بیگلری و با حضور معاونین و کارکنان دانشکده در سالن جلسات دانشکده در تاریخ 28 خرداد ماه سال 1397 برگزار شد.