جلسه مسئولبن دانشکده و دانشگاه با دبیرهای انجمن های علمی دانشکده

جلسه مسئولبن دانشکده و دانشگاه با دبیرهای انجمن های علمی دانشکدهجلسه مسئولین دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، مدیر حمایت و پشتیبانی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه با مشاوران و دبیران انجمن های علمی دانشکده

در تاریخ 97/8/13 ساعت 9:30 در اتاق رئیس دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که برای هم اندیشی و بررسی نیازها و مسائل انجمن ها تشکیل  شده بود بر لزوم مشارکت فعال ، هدفمند و همه جانبه انجمن های علمی درحوزه های

مختلف علمی ، پژوهشی ، اجتماعی-فرهنگی و بویژه در خصوص ارتباط با جامعه و دستگاهای اجرایی تاکید شد.

پس از صحبت های مشاوران و دبیران انجمن های علمی مقرر شد انجمن های دانشکده برنامه های نیمسال جاری و نیمسال آینده را  اعلام نمایند تا در چهارچوب

ضوابط و مقررات دانشگاه مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.