جشن فارغ التحصیلی دانشجویان حقوق ورودی 1394

جشن فارغ التحصیلی دانشجویان حقوق ورودی 1394جشن فارغ التحصیلی دانشجویان حقوق ورودی 1394 با حضور ریاست محترم دانشکده و اساتید و هیئت علمی گروه حقوق در تاریخ سه شنبه ششم آذر ماه نود هفت برگزار شد.