تمدید حکم آقای دکتر حسن ذوالفقاری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تمدید حکم آقای دکتر حسن ذوالفقاری به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانیدکتر محمد ابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه، طی حکمی دکتر حسن ذوالفقاری عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به مدت یک سال دیگر به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ابقاء کرد.