تقدیر از زحمات کارکنان و کارمندان

تقدیر از زحمات کارکنان و کارمندانبه مناسبت پایان امتحانات از کلیه کارکنان و کارمندان دانشکده در تاریخ 1397/11/15 در محل سالن جلسات تقدیر شد.