تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود با حضور ریاست و مسئولان محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تشکیل ستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود با حضور ریاست و مسئولان محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانیستاد استقبال از دانشجویان جدید الورود با حضور ریاست و مسئولان محترم دانشکده ادبیات و علوم انسانی همچنین با حضور اعضای تشکل های دانشجویی امروز 26 شهریور ماه در دفتر ریاست این دانشکده تشکیل شد.