ترفیع سالانه

ترفیع سالانهآیین نامه ترفیعات - 1397
راهنمای اعطای ترفیع سالیانه - 1397
راهنمای ثبت خدمات اجرایی در سامانه -1397
راهنمای ثبت فعالیت های فرهنگی در سامانه - 1397
شیوه نامه ترفیع فرهنگی - 1397