تبریک

تبریکارتقاء سرکار خانم دکتر کلاهچیان را به مرتبه دانشیاری تبریک می گوییم.