نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه کتابخانه

تاریخچه کتابخانه


درسال 1369 کتابخانه ادبیات درمحل دانشکده کشاورزی در زمان ریاست دکتر مهمان دوست شروع به کار کرد اولین کتابداران  کتابخانه ادبیات خانم فرحناز هجرانی پور و خانم فرحناز حیدریان بودند و ریس کتابخانه دکتر کرمانشاهی بودند تعداد کتابها کتابخانه 1500نسخه بود و اولین دفتر ثبت از اداره ارشاد اسلامی به کتابخانه اهدا شد در سال 1371 کتابخانه از دانشکده کشاورزی به دانشکده علوم منتقل شد و در سال 1375 به دانشکده علوم اجتماعی و در سال 1387به کتابخانه مرکزی و در تیرماه 1389 کتابخانه به دانشکده ادبیات و علوم انسانی منتقل شد.