نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه زبان

تاریخچه زبان


مقاطع تحصیلی:
کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکترا

گرایش های کارشناسی:
نام گرایش: زبان و ادبیات انگلیسی

سال اولین پذیرش: 1373

گرایش های کارشناسی ارشد:
نام گرایش: ادبیات انگلیسی- آموزش انگلیسی- زبانشناسی همگانی
سال اولین پذیرش: 1386(ادبیات انگلیسی)، 1384(آموزش انگلیسی)، 1380(زبانشناسی همگانی)

گرایش های دکترا:
نام گرایش: ادبیات انگلیسی- آموزش انگلیسی- زبانشناسی همگانی
سال اولین پذیرش: 1392(ادبیات انگلیسی)، 1392(آموزش انگلیسی)، 1390(زبانشناسی همگانی)