نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه جغرافیا

تاریخچه جغرافیا


گروه جغرافیای دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به متخصصان جغرافیا به ویژه آموزش و پرورش، در سال ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۵ دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تاسیس گردید. بعد از دو دوره پذیرش دبیر جغرافیا با تغییر سیاستهای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نیاز اساسی استان به مسائل آمایش سرزمینی و مخاطرات محیطی استان در سال ۱۳۷۴ با کارشناسی رشته جغرافیای محض با گرایش ژئومورفولوژی  و به دنبال آن با راه اندازی گرایش آب و هواشناسی دوره شبانه در سال 1375 دنبال شد . در سال ۱۳۷۶ با تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی این گروه آغاز شده در سال بعد با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آب وهواشناسی و همچنین در سال ۱۳۸۷ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فعالیت تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا ادامه یافت و در سال ۱۳۹۰ با کسب مجوز راه اندازی دوره های دکتری در رشته های ژئومورفولوژی و آب وهواشناسی، فرایند تحصیلات تکمیلی وارد مرحله دیگری شده است.


 

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

کارگاه GIS، کارگاه های نقشه کشی، هیدروژئومورفولوژی  ، آزمایشگاه مخاطرات اقلیمی و مدیریت ریزگرد ها

 

  • کارگاه GIS:

آین آزمایشگاه  برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • آزمایشگاه مخاطرات اقلیمی و مدیرت ریزگرد ها:

هدف از این آزمایشگاه اجرای مدل های اقلیمی است.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • آزمایشگاه ژئومورفولوژی

آزمایشگاه هیدروژئومورفولوژی به منظور اندازه گیری آن دسته از ویژگی رودخانه ها که در روی زمین امکان اندازه گیری آن وجود ندارد مانند دانه بندی رسوب ،خصوصیات مورفوسکوپی رسوبات،تجزیه و تحلیل ویژگیهای رودخانه ای که در زمین اند مانند دبی رودخانه ،رسوب رودخانه ، اشکال بستری فرسایش رود طراحی شده است.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل:alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • کارگاه های نقشه کشی:

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir