برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

کرسی آزاد اندیشی در تاریخ 14 اسفند ماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد