برگزاری نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانیبه گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، نشست کانون صنفی اعضای هیأت علمی صبح امروز ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷ در سالن فرهنگ و ادب دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

این نشست با موضوع "عملکرد کانون اعضای هیأت علمی دانشگاه " با حضور هیأت مدیره کانون صنفی و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی برگزار شد.