برگزاری سلسله سخنرانی معنوی - اخلاقی

برگزاری سلسله سخنرانی معنوی - اخلاقی 
سخنران:  آیت الله تحریری ( شاگرد علامه طباطبایی و آیت الله پهلوانی و از نزدیکان معنوی آیت الله  بهجت رضوان الله علیهم)
 
تاریخ برگزاری:
شنبه:       ۱۴۰۰/۲/۴ ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
دوشنبه:    ۱۴۰۰/۲/۶ ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
چهارشنبه: ۱۴۰۰/۲/۸ ساعت ۱۲.۱۰ تا ۱۲.۵۰
 
بسیج اساتید استان کرمانشاه- دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان- دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی
جهت شرکت کنندگان گواهی حضور در وبینار صادر خواهد شد
 
لینک وبینار: