برگزاری جلسه پژوهشی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات

برگزاری جلسه پژوهشی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشگاه به میزبانی دانشکده ادبیات