برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم لیلا پروینی در مقطع دکتری رشته زبان عربی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم لیلا پروینی در مقطع دکتری رشته زبان عربیاستاد راهنما:

دکتر علی سلیمی

 

اساتید مشاور:

دکتر سوسن جبری

دکتر تورج زینی وند

 

اساتید داور داخلی:

دکتر مریم رحمتی

دکتر مجید محمدی

 

استاد داور خارجی:

دکتر علی نظری

 

در تاریخ ۹۹/۳/۲6 ساعت ۱۰ صبح در سامانه آموزش مجازی LMS