برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فرزانه هدایتی در مقطع ارشد رشته الهیات

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم فرزانه هدایتی در مقطع ارشد رشته الهیاتاستاد راهنما:

دکتر اعظم فرجامی

 

اساتید داور:

دکتر جمال فرزند وحی

دکتر علی مرتضوی مهر

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر مهدی عزتی

 

در تاریخ ۹۹/۲/29 ساعت ۱1 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS