برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم زینب حیدری فرد در مقطع ارشد رشته ادبیات فارسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم زینب حیدری فرد در مقطع ارشد رشته ادبیات فارسیاستاد راهنما:

دکتر عبدالرضا نادریفر

 

اساتید داور:

دکتر الیاس نورائی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر یحیی معروف

 

در تاریخ ۹۹/3/17 ساعت 10 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS