برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم رویا عزیزی در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه خانم رویا عزیزی در مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسیاستاد راهنما:
دکتر سامان عبادی
 
اساتید داور:
دکتر نورالدین یوسفی
دکتر نوذر قیصری
 
نماینده تحصیلات تکمیلی:
دکتر امجد ملکی