برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای نعیم محمدی قیاسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای نعیم محمدی قیاسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصیاستاد راهنما:

دکتر علی عباس حیاتی

 

استاد مشاور:

دکتر علی مرتضوی مهر

 

اساتید داور:

دکتر فرامرز باقر آبادی

دکتر خدیجه مرادی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر عباس حاج زین العابدینی

 

در تاریخ ۹9/3/12 ساعت ۱۱ صبح در سامانه آموزش مجازی LMS