برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای منصور ریاحی در مقطع دکتری رشته زبانشناسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای منصور ریاحی در مقطع دکتری رشته زبانشناسیاستاد راهنما: دکتر عامر قیطوری 
 
استاد مشاور: دکتر شجاع تفکری
 
داورها:
دکتر مهدی فتاحی
دکتر کورش صابری
دکتر مهرداد نغزگوی کهن
 
نماینده تحصیلات تکمیلی:
دکتر امان اله فتح نیا
 
در تاریخ 99/2/27 ساعت 10 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS