برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای عباس کریمی در مقطع دکتری رشته زبان عربی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای عباس کریمی در مقطع دکتری رشته زبان عربیاستاد راهنما:
وحید سبزیان پور
 
اساتید مشاور:
دکتر علی سلیمی
دکتر تورج زینی وند
 
اساتید داور:
دکتر جهانگیر امیری
دکتر مجید محمدی
 
نماینده تحصیلات تکمیلی:
دکتر فاطمه کلاهچیان
 
در تاریخ ۹9/3/3 ساعت ۱4 در سامانه آموزش مجازی LMS