برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی در مقطع دکتری رشته ادبیات عرب

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای آیت فتحی در مقطع دکتری رشته ادبیات عرباستاد راهنما:

دکتر جهانگیر امیری

 

اساتید مشاور:

دکتر تورج زینی وند

دکتر علی سلیمی

 

اساتید داور:

دکتر علی دودمان کوشکی

دکتر مریم رحمتی

دکتر علی نظری

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر عبدالرضا نادریفر

 

در تاریخ ۹۹/2/30 ساعت ۱0 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS