برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای احمد گودرزی در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آقای احمد گودرزی در مقطع دکتری رشته آموزش زبان انگلیسیاستاتید راهنما:
دکتر نورالدین یوسفی
دکتر هیوا ویسی
 
اساتید داور:
دکتر شهاب مرادخانی
دکتر نوذر قیصری
 
نماینده تحصیلات تکمیلی:
دکتر جعفر توکلی
 
در تاریخ ۹9/۲/۲6 ساعت ۱۰ صبح در سامانه آموزش مجازی LMS