برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آرش یاری در مقطع ارشد رشته ادبیات فارسی

برگزاری جلسه مجازی دفاع از پایان نامه آرش یاری در مقطع ارشد رشته ادبیات فارسیاستاد راهنما:

دکتر عبدالرضا نادریفر

 

اساتید داور:

دکتر ابراهیم مالمیر

دکتر امیر عباس عزیزی فر

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر تورج زینی وند

 

در تاریخ ۹۹/3/18 ساعت 10 صبح در سامانه آموزش مجازی LMS