برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه ها

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور ریاست، معاونین و مدیران گروه هادراین جلسه که با حضور جناب آقای دکتر بیگلری ریاست دانشکده، جناب آقای دکترهمتی معاون پژوهشی دانشکده، جناب آقای دکتر ذولفقاری معاون پژوهشی دانشکده و مدیران محترم گروه ها برگزار گردید، برنامه ریزی هایی برای برگزاری هرچه بهتر کلاس ها از طریق سامانه آموزش مجازی و راهکارهایی برای ارتقاء سطح کیفیتی انتقال مطالب درسی به دانشجویان عزیز صورت گرفت و همچنین در ادامه در مورد برگزاری امتحانات به صورت مجازی تصمیماتی اخذ شد.