برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم گلاویژ بازانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرب

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم گلاویژ بازانی در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات عرباستاد راهنما:

دکتر تورج زینی وند

 

استاد مشاور:

دکتر علی سلیمی

 

اساتید داور داخلی:

دکتر یحیی معروف

دکتر محمد نبی احمدی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر امیرعباس عزیزی فر

 

در تاریخ ۹۹/۶/۱۷ ساعت ۱0 صبح در سامانه LMS برگزار می شود.