برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشاد اسکندری در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسی

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشاد اسکندری در مقطع کارشناسی ارشد رشته ادبیات فارسیاستاد راهنما:

دکتر خلیل بیگ زاده

 

اساتید داور داخلی:

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

دکتر الیاس نورایی

 

نماینده تحصیلات تکمیلی:

دکتر علی دودمان کوشکی

 

در تاریخ ۹۹/5/12 ساعت 8:30 صبح