برگزاری جلسه دفاعیه آقای دکتر حسین بخشی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی

برگزاری جلسه دفاعیه آقای دکتر حسین بخشی دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی 

قابل ذکر است که این جلسه با داوری آقای دکتر محمد نبی کریمی از دانشگا خوارزمی از طریق سیستم ویدئوکنفرانس و داوران داخلی آقایان دکتر عامر قیطوری و دکتر شهاب مرادخوانی و به راهنمایی دکتر هیوا ویسی و مشاوره دکتر نورالدین یوسفی برگزار شد.

 

 

 

 

این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و معاون پژوهشی دانشکده برگزار شد همزمان با افتتاح سیستم مذکور در دانشکده بوده و از این پس تلاش خواهد شد تمام جلسات دفاعیه دکتری و جلسات ارتقاء و سایر جلسات در صورت امکان از این سیستم استفاده شود.