برگزاری اولین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

برگزاری اولین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانیبرگزاری اولین جلسه انجمن حافظان و قاریان دانشکده ادبیات و علوم انسانی  با حضور جمعی از اساتید و بیش از 50 نفر از دانشجویان حافظ و قاری

قرآن در تاریخ 97/9/18 در سالن اجتماعات دانشکده