برگزاری آزمون جامع دکتری

برگزاری آزمون جامع دکتری 

امتحان جامع دانشجویان دکتری گروههای آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب وجغرافیا در تاریخ 96/8/30 به صورت متمرکز در کلاس 20 دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.