برنامه گروه الهیات ترم دوم 97-98

برنامه گروه الهیات ترم دوم 97-98برنامه ورودی های جدید گروه الهیات ترم دوم 97-98

 

کارشناسی
علوم قرآن و حدیث                   
فقه و مبانی                    
فلسفه                      

 

 

کارشناسی ارشد
علوم قرآن و حدیث                   
فقه و مبانی                    
فلسفه