آیین نامه و فرم های انتشارات کتاب

آیین نامه و فرم های انتشارات کتابردیف                   عنوان فایل word فایل pdf
1   آیین نامه
2   فرم امتیاز کتاب
3   مدارک لازم برای استعلام ترجمه
4   مدارک لازم برای ترجمه
5   مدارک لازم برای تالیف
6   نامه انتشارات
7   تألیف
8   ترجمه
9   تعهد تحویل اثر
10

  فرایند پذیرش آثار درانتشارات دانشگاه رازی

11

  شیوه نامه جدید امتیاز کتاب سال 99