انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدهبه پیشنهاد رئیس دانشکده و ابلاغ ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر شهریار همتی به مدت یک سال به عنوان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منصوب شدند.