انتصاب دکتر کوروش صابری

انتصاب دکتر کوروش صابریدکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر کوروش صابری (عضو هیات علمی دانشکده  ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی  زبان انگلیسی دانشگاه منصوب  کرد