انتصاب دکتر فیروز مجرد به‌عنوان همکار کارگروه اقلیم‌شناسی و هواشناسی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

انتصاب دکتر فیروز مجرد به‌عنوان همکار کارگروه اقلیم‌شناسی و هواشناسی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌هاطی حکمی از سوی محمود نیلی احمد‌آبادی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، دکتر فیروز مجرد عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه رازی، به عنوان همکار کارگروه اقلیم‌شناسی و هواشناسی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها منصوب شد.

طی حکمی از سوی محمود نیلی احمد‌آبادی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها، دکتر فیروز مجرد عضو هیأت علمی گروه جغرافیای دانشگاه رازی، به عنوان همکار کارگروه اقلیم‌شناسی و هواشناسی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها منصوب شد.