انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب - display-page

انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر شهریار همتی(عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب منصوب  کرد