انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب - display-page

انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب

انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عربدکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر شهریار همتی(عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب منصوب  کرد