انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب

انتصاب دکتر شهریار همتی به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عربدکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر شهریار همتی(عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی) را به مدت ۲ سال به عنوان مدیر گروه آموزشی ادبیات عرب منصوب  کرد